Gedragsregels en Algemene voorwaarden trainingen

Voorwaarden Trainingen
Aaron A. de Haas Training B.V.

 I. Gedragsregels

Als bureau achten wij ons gebonden aan de volgende gedragsregels:

* wij onthouden ons van alles wat de waardigheid van ons beroep kan schaden,

* wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen,

* wij zullen een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien ons afhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever,

* wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle te onzer kennis gekomen vertrouwelijke informatie,

* wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat zodanig te garanderen,

* in beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede of te besteden arbeid en kosten,

* indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatie-adviseurs werkzaam zijn, dan zullen wij ons zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan,

* het behoort nadrukkelijk tot ons beleid geen personen voor ons bureau te werven op grond van informatie over het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor wij een opdracht uitvoeren; van de opdrachtgever verwachten wij eenzelfde opvatting ten aanzien van de medewerkers van ons bureau.

II Algemene Voowaarden  

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen  

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de voor het geheel van de overeenkomst opgegeven prijs. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt, in afwijking van het artikel 2.1 bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien wij aan de opdrachtgever hebben meegedeeld met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten daarvan slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen. Voor bijkomende en extra werkzaamheden waarvoor geen prijs is overeengekomen, wordt de te betalen prijs berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen 

Bijna alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW omdat wij CRKBO geregistreerd zijn. De prijzen die wel belast worden met BTW zijn psychologische testen en accommodatiekosten.
In geval van nieuwe door de Overheid opgelegde heffingen zijn wij genoodzaakt ons hieraan te confirmeren en dit door te belasten.

Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhogingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 4: Termijn van uitvoering van de overeenkomst 

Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 5: Betalingscondities 

Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1% rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.

De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt. Indien de opdrachtgever met enige betaling achter is - ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst - dan worden alle door hem aan ons te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen.

In dat geval is de uitvoering van elke door die opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten tot binnen een door ons te stellen termijn betaald is hetgeen in geval van de vorige zin opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd alle opdrachten van die opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij "annuleringen" in artikel 7. Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door ons te allen tijde weer worden ingetrokken. Een betaling wordt als ontvangen beschouwd zodra het onderhavig bedrag is bijgeschreven op de aangegeven rekening.

Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Voor opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen en/of waarvoor een lange termijn van uitvoering is overeengekomen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en de perioden vooraf schriftelijk overeengekomen dienen te worden.

Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 200,-- bedragen.

Artikel 6: Retentierecht 

Wij zijn gerechtigd de goederen van de opdrachtgever onder ons te houden tot voldoening van alle kosten, die wij hebben besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie hebben wij ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 7: Annuleringen en wijzigingen

Voor al onze inschrijvingen hanteren wij de wettelijke bedenktermijn  van 14 dagen.

Annuleren uitsluitend schriftelijk. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de met ons overeengekomen prijs geheel te voldoen indien de annulering plaatsvindt binnen één maand voor de aanvang van de opdracht en het een opdracht betreft voor een periode van één week of korter dan één week. Indien de annulering eerder plaatsvindt, dan wordt de helft van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering van individuele deelname aan zogenaamde open opleidingen wordt vanaf het moment van inschrijving tot 4 weken voor aanvang van de training 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.

Wijzigen uitsluitend schriftelijk: wijzigingen zijn tot 4 weken voor aanvang van de training mogelijk. De wijzigingskosten bedragen € 100,- indien binnen één jaar (na inschrijving) aan een volgende training wordt deelgenomen. Bij wijzigingen binnen 4 weken voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.

Uitzonderingen met betrekking tot het annuleren en wijzigen uitsluitend in overleg met de directie.

 Artikel 8: Overmacht

De in deze voorwaarden bedoelde termijn van uitvoering van de werkzaamheden wordt verlengd met de periode, gedurende welke wij door een niet-toerekenbare tekortkoming - verder aangeduid met overmacht - verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorsts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.

Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel wij als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons te maken kosten. Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende werkzaamheden meer dan 3 maanden worden vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen, alsmede de verplichting om voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden het daarmee verband te houdende gedeelte van de koopsom te voldoen.

Artikel 9: Klachten

Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, binnen 2 weken na het beëindigen van de opdracht of een deel van de opdracht. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk aan de indiener bevestigd. De klacht wordt binnen 4 weken door de directie in behandeling genomen en onderzocht. Er wordt een klachtdossier aangelegd waarin alle stukken worden geregistreerd en opgenomen, het dossier wordt vertrouwelijk behandeld. De indiener ontvangt een schriftelijke reactie. Het streven is de klacht naar beider tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet het geval zijn dan is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij, de nationale ombudsman. Het oordeel is voor beide partijen bindend.

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. Indien wij ter zake van enige schade waarvoor wij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk zijn, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de opdrachtgever ons ter zake volledig vrijwaren en ons alles vergoeden wat wij aan deze derden dienen te voldoen.

 Artikel 11: Auteursrechten

De opdrachtgever garandeert ons, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart ons zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, zijn wij bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat wij door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maken. Daarna zullen wij de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven wij steeds rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door ons bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. De door ons volgens onze vormgeving te leveren of geleverde zaken hoegenaamd ook, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrechten of andere wettelijke bescherming voor ons bestaat, niet zonder onze schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

De opdrachtgever verkrijgt na levering door ons het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door ons in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk en in de zin van de Auteurswet 1912 of van werk in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoeld recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaak en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaak in het kader van enig productieproces.

 Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarin wij zijn gevestigd. Wij blijven echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

 Veenendaal, april 2015

Wouter Beentjes, UWV:

Beïnvloeden en Beïnvloed Worden

Een ontdekkingsreis met een mooie schat aan het einde. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en kom er echt mee verder. Ik ben gegroeid.