Ga naar de inhoud
De-Haas-Shipyards-Afspuiten-juni-22-1-aspect-ratio-2560-936

Duurzaamheid

QHSE, MVO/duurzaamheid
en CO₂ reductie

QHSE staat voor het Kwaliteits-, Gezondheids-, Veiligheids- en Milieumanagementsysteem. Het QHSE-systeem van De Haas Shipyards en Powerport is gestructureerd en gebaseerd op de geldende ISO 9001, ISO 14001 (incl. de CO₂ reductiemanagement), ISO 45001, en diverse Defensie standaarden in overeenstemming met de ABDO 2019 en AQAP.

De Haas Shipyards en Powerport beschikken over meerdere bedrijfscertificaten waarmee wij kunnen aantonen dat wij voldoen aan nationale en internationale normen voor het waarborgen van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu binnen ons werkterrein.

ISO 9001
ISO 14001 incl. CO₂ reductie management
ISO 45001

De Haas Shipyards heeft een beleidsstuk opgesteld waarin de uitgangspunten van ons informatiebeveiligingssysteem zijn uitgeschreven. Met deze uitgangspunten verwachten wij de informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen mét behoud van onze flexibiliteit en efficiëntie in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Dit beleidsstuk is via deze link in te zien.

Door op de linkjes hierboven te klikken kunt u de certificaten downloaden of inlezen.

Ontwerp-zonder-titel-17-aspect-ratio-748-329

MVO – CO₂

Duurzaamheid en efficiency gaan hand in hand

Gezien de aard van onze activiteiten is het niet meer dan logisch dat wij veel waarde hechten aan duurzaamheid. Veel van onze opdrachtgevers stellen hoge eisen op het gebied van milieubelasting en emissies.

In alle facetten van ons werk houden wij rekening met milieueffecten. Duurzaamheid draait immers zowel om mensen, materiaal, de omgeving als om techniek. Op onze werven wordt volop gewerkt met schone techniek, biologisch afbreekbare koelmiddelen en meer milieubesparende oplossingen.

Bij ons gaan milieu en efficiency dan ook hand in hand, waardoor maatschappelijk verantwoord ondernemen niet leidt tot een ongewenst effect op de prijs, maar juist tot effectiviteit.

Duurzaamheid is bij De Haas Maassluis dan ook een manier van werken als onderdeel van  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hoewel de zorg voor het milieu voor ons vanzelfsprekend is, hebben wij aanvullend op de norm ISO 14001,  CO₂- reductiemanagement geïmplementeerd en gecertificeerd, waarmee we het ook daadwerkelijk aantonen dat we milieuvriendelijk te werk gaan.

CO₂ reductiemanagement

Het CO₂ reductiemanagement maakt gebruik van vier invalshoeken, namelijk:

 • Inzicht (in de eigen CO₂-footprint)
 • Reductie (doelstellingen en ambitie)
 • Transparantie (interne en externe communicatie)
 • Participatie (deelname aan reductie initiatieven)

De Haas Shipyards en Powerport stellen elk jaar doelstellingen op die inzicht geven aan de invulling van deze invalshoeken.

Doelstellingen

Reductie van CO₂ uitstoot;

De Haas Maassluis en Powerport hebben de doelstelling de beïnvloedbare en/of risico vormende CO₂ emissies te reduceren met elk jaar 2,5% CO₂ besparing op de CO₂ footprint van scope 1 & 2.(zie Doelen in Milieubarometer).

Dit heeft er toe geleid dat het gas verbruik in 2022 met 49% is teruggedrongen en de gemiddelde CO₂ emissies sinds 2019 met ca. 30% zijn gereduceerd.

Reductie van CO₂ uitstoot in de keten;

Door mee te werken aan duurzame initiatieven en verduurzaming van vaartuigen helpen De Haas Shipyards en Powerport mee aan de reductie van de CO₂ uitstoot in de sector. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Opzetten van een waterstof en methanol bunkerstation aan de werf bij De Haas Rotterdam (i.s.m. Port of Rotterdam).
 • Ontwerpen en uitvoeren van de ombouw van een patrouillevaartuig naar methanol motoren (i.s.m. RWS en C-Job)
 • Onderzoek, ontwerp en bouw van mogelijk toekomstige demostrator draagvleugel boten aangedreven door waterstof fuel cells (i.s.m. Flying Fish en Zepp Solutions.
 • Toepassen van hybride aandrijftechnieken
 • Verduurzamen van bestaande voortstuwingsinstallaties door toepassen emissiearme oplossingen en producten zoals bv. de installatie van Dual-Fuel motoren (Diesel-Waterstof).

Verduurzamen van het vastgoed;

Isoleren en verduurzamen van het bestaande vastgoed en het betrekken van energie neutrale huisvesting bij De Haas Rotterdam.

Afvalstromen meten, analyseren en verbeteren;

Toepassen van het levenscyclusperspectief door selectie duurzame partners, leveranciers en samenwerkingen.

Daarnaast het beperken van verpakkingsmaterialen, verbeteren van de afvalscheiding en het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek.

Het voorkomen van milieuschade zoals bodem- en waterverontreiniging

 • De (tijdelijke) opslag van gasolie is verbeterd door de aanschaf van een dubbelwandige PGS gekeurde gasolietanks.
 • Bij De Haas Rotterdam zijn diverse maatregelen genomen om bodem- en waterverontreiniging te voorkomen door bv. aanleg van een 10.000 m2 vloeistofdichte (gecertificeerde) vloer en een speciale afspuitplaats voor de vaartuigen nabij de liftplaats.